Die Japaner

Tadatsugu Uesugi

Kenji Yamane

Nishitani-san

Shigeru Kawamoto

Kenta Yamada

Ishiko-sensei

Kano-san

Mika

Yasuaki Hashimoto

Miatani-san